Политика за защита на личните данни

Информация за нас:

„ИКАРОВ” ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 115223939, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, ПК 38, тел: 032 968 601; e-mail: [email protected]

Информация за защита на лични данни:

„ИКАРОВ” ЕООД, гр. Пловдив 4003, ПК 38, e-mail: [email protected]
„ИКАРОВ” ЕООД обработва лични данни с цел предоставяне на по-качествени и по-разнообразни продукти и/или услуги. Непрекъснато се стремим да подобряваме обслужването и с оглед на това изграждаме стратегически търговски партньорства, с които се опитваме да удовлетворим потребностите на клиентите си при използване на продуктовия ни асортимент.
Поверителността на данните е от изключително значение за нас и за успеха на бизнеса ни. Сигурността на данните ви се осигурява чрез подходящи технически и организационни мерки, целящи недопускане на неразрешен достъп, нерегламентирано ползване, загуба или унищожаване на информация. Ние събираме и обработваме лични данни при спазване на изискванията на законодателството, с разбирането, че обработването на лични данни не е неограничено и става с определена цел.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Лични данни обработваме, когато това е предвидено в нормативни актове в изпълнение на задължения:

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Лични данни обработваме за предоставяне на продукти и/или услуги, които сте заявили при нас, в изпълнение на договорни задължения и права. Обработването се извършва с цел :

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ

Лица, обработващи данни от името на „ИКАРОВ” ЕООД:

Лица, обработващи данните от свое име

ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Право на информиране

Имате право на:

Право на коригиране
Имате право по всяко време при обработване на непълни или грешни данни да поискате:

Право на изтриване
Имате право да поискате изтриване , когато:

Право на ограничаване на обработването
Имате право да поискате ограничаване на обработването при:

Право на преносимост
Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

Право на възражение
Имате право по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация да:

Право на подаване на жалба
Имате право да подадете жалба пред регулаторен орган в рамките на ЕС и Комисията за защита на личните данни:

ПРОМЕНИ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ИКАРОВ” ЕООД

Настоящата Политика за защита на личните данни ще се обновява редовно. При необходимост от съществени промени ще се публикуват съобщения в Уебсайта ни ikarov.eu .
Препоръчваме редовно да се следи Политиката ни за защита на личните данни, за да бъдете информирани относно защитата на личните данни.